Obchodné podmienky spoločnosti MERTOP, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

A. Objednávky

Objednávky prijímame písomne, e-mailom, prípadne telefonicky. Na objednávkach uvádzajte:

• Názov firmy s presnou adresou, prípadne meno zodpovednej osoby.
• IČO a IČ DPH alebo DIČ.
• Telefón, alebo email.
• Správny názov, množstvo, požadovaný dátum dodania tovaru a dodacie podmienky.

B. Dodacie podmienky

• Osobný odber zo skladu.
• Dodávka na miesto určené odberateľom - zásielkovou službou, alebo naším rozvozom.

C. Doručenie tovaru

Doručenie zakúpeného tovaru prostredníctvom zásielkovej služby Geis Parcel SK:

• Od 2,90 EUR.
• Pri tovaroch väčších rozmerov a hmotnosti, alebo po dohode - dovoz dodávateľom.

D. Platobné podmienky

• Platba v hotovosti.
• Platba predom - na základe predfaktúry.
• Platba faktúrou - u stálych zákazníkov.
• Platobné podmienky stálych odberateľov sú upravené vzájomnou rámcovou zmluvou.

E. Fakturácia

• Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
• Odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v uvedených množstvách v požadovanej kvalite a bez zjavných vád.
• Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry.
• Prevzatím tovaru, alebo služieb odberateľ vyjadruje svoj súhlas s možnosťou uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany dodávateľa vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
• Štandardná splatnosť faktúry je 14 dní, ale pre stálych a zmluvných partnerov poskytujeme dlhšiu splatnosť.

F. Ceny a zľavy

• Všetky uvedené ceny na tejto internetovej stránke sú MOC ( maloobchodné ceny bez DPH ).
• Stálym odberateľom poskytujeme zľavy od 6 % a vyššie.
• Jednotlivé cenníky, alebo kompletný katalóg produktov je k dispozícií po stiahnutí z našej internetovej stránky.

G. Iné obchodné podmienky

• Kupujúci sa zaväzuje, že dodané substancie ( produkty ) nezneužije na prípravu psychotropných látok ani na iné ilegálne účely, a že tieto substancie nebudú určené na priame použitie v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva, potravinárstva a kozmetiky.
• Kupujúci sa zaväzuje dodať firme MERTOP, s.r.o. "Prehlásenie o konečnom použití", v prípade objednania substancie ( produktu ), ktorej dovoz na Slovensko je podľa legislatívy SR, alebo Európskej únie nejakým spôsobom obmedzený alebo monitorovaný.


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 08. 2013

Reklamačný poriadok
Logo